.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

STATUT

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE"


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolite Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Pomocy Społecznej w Płazie przy ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza, powiat Chrzanów.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 4

Stowarzyszenie celem realizacji swoich statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
niesienie pomocy osobom potrzebującym.
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych
wszechstronne propagowanie metod i technik usprawniania i rehabilitacji
szerzenie profilaktyki zdrowotnej

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
współdziałanie z władzami, instytucjami, fundacjami, kościołami i innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy,
organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.,
organizowanie różnych form terapii zajęciowej, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych,
tworzenie fundacji lub funduszy celowych,
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów prawnych, a także dla pracowników Domu,
prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom oraz Stowarzyszenie,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która poniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp., organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
noszenia odznaki organizacyjnej,
zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
przestrzegania etyki zawodowej,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12

Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 11 ust. 2-6.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zabrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński, który jest powoływany po przekroczeniu liczby 60 członków zwyczajnych.
W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji 1 delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 15

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczny uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowych tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Walne Zebranie Członków

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym człcym  
z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni gośosem
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
w pierwszym terminie liczby członków określonej w § w pierwszym terminie
w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głniej

§ 18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
uchwalenie budżetu,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z pięciu członków, w tym prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Zarząd może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą prezes, sekretarz i skarbnik.
Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
określanie szczegółowych kierunków działania,
ustalanie budżetu i preliminarzy,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
zwoływanie walnego zebrania członków,
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
w przypadku nie powołania Sądu Koleżeńskiego przejmuje jego kompetencje.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 25

W przypadkach określonych w § 23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 26

Sąd Koleżeński (w przypadku powołania) składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 27

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastęcemu
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 28

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 29

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w sprawach członkowskich,
wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 30

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głdu i

§ 31

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
opłaty wpisowe i składki członkowskie
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
dotacje,
darowizny, zapisy i spadki,
wpływy z ofiarności publicznej,
wpływy z działalności statutowej,
odsetki z kont bankowych.
Środki pieniężne niezależne od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy spośród prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głw
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.u. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.).

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.