.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

POŻYTEK PUBLICZNY

INSTYTUCJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr poz. ), od 1 stycznia 2005 roku każdy podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku, pod warunkiem, że kwotę tę podatnik w okresie od 1 stycznia 2005 roku do momentu złożenia zeznania wpłacił na konto organizacji pożytku publicznego.
Idea ta ma za zadanie wsparcie konkretnej organizacji w realizowaniu przez nią celów oraz osób, na rzecz których ta organizacja działa. Lista organizacji pożytku publicznego zawiera blisko 200 podmiotów. Wśród nich znajduje się Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, utworzone przy Domu Pomocy Społecznej w Płazie, a zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 163390. Spośród wielu celów jakie realizuje Towarzystwo, do najważniejszych należą: niesienie pomocy osobom potrzebującym, pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Płazie, a także rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
W roku 2005 Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, planuje rozpocząć zajęcia z hippoterapii oraz naukę jazdy konnej. Uruchomienie tego przedsięwzięcia wymaga sporych nakładów związanych m.in. z zakupem koni, ich wyżywieniem oraz adaptacją pomieszczeń do zakwaterowania koni.
Wprowadzony ustawą przepis związany z możliwością przekazania przez podatnika 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego daje możliwość i szansę pozyskania środków na realizację między innymi również projektu związanego z hippoterapią.
Wobec powyższego zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie. Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto:
Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
PKO BP Chrzanów 03 1020 2384 0000 9302 0051 7409
Dziękując za wsparcie pragniemy podkreślić, że każdy z nas, najdrobniejszym gestem pomocy w sposób świadomy może przyczynić się do rozwiązania konkretnego problemu czy poprawy sytuacji osób nie radzących sobie w życiu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu pomniejszenia należnego podatku o przekazaną kwotę prosimy o kontakt z Towarzystwem tel.: (0-32) 613 12 91 wew. 111.
Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
instrukcja postępowania dla podatnika w 2005 r.:
Wypełnij odpowiedni formularz (PIT-36, PIT-37) i ustal wysokość należnego podatku za rok 2004.
Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT (PIT-36, PIT-37). W części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego ? na podstawie art.
dla PIT-36 jest to pozycja nr 192,
dla PIT-37 jest to pozycja nr 123.
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę. Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.
Dokument wpłaty musi zawierać:
imię i nazwisko wpłacającego,
adres wpłacającego,
kwotę dokonanej wpłaty,
nazwę organizacji, w tym wypadku Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
tytuł wpłaty, np.: wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Obliczoną kwotę wpłać na konto Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, o numerze: 03 1020 2384 0000 9302 0051 7409, w terminie składania zeznań podatkowych, czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r. Możesz zrobić to:
w banku,
na poczcie.
Organ podatkowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku nadpłaty. W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego