.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

HISTORIA

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie powstało z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Płazie i zostało zarejestrowane dnia 29 maja 2003 r. Jego forma prawna to stowarzyszenie, zrzesza 62 członków. Od 5.08.2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Celem Towarzystwa jest między innymi wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Płazie, niesienie pomocy osobom potrzebującym, wszechstronne propagowanie metod i technik usprawniania i rehabilitacji, szerzenie profilaktyki zdrowotnej. W ramach działalności stowarzyszenie rozwija i propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez:
- aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską,
- wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych,
- niesienie pomocy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia, ciepłego słowa, serca,
Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy zrzeszonych członków i wolontariuszy.
Każde wsparcie finansowe przekazane na rzecz Naszego Towarzystwa umożliwia nam realizację celów statutowych, głównie pomoc osobom niepełnosprawnym, której nigdy nie jest za wiele. Dysponując środkami finansowymi możemy realizować rozmaite programy pomocowe zarówno dla mieszkańców Naszego Domu jak i osób potrzebujących z terenu Powiatu.
Od początku swojej działalności Towarzystwo realizowało zadania w następujący sposób:
1. W październiku 2003 r. Towarzystwo sfinansowało między innymi:
- zakup niezbędnego wyposażenia kuchennego w celu przygotowywania gorących posiłków dla potrzeb najstarszych mieszkańców Domu,
- zawody sportowe oraz imprezy integracyjne w ramach realizowanego programu profilaktyczno-edukacyjnego.
2. W roku 2004 Towarzystwo realizowało swoje zadania poprzez:
- zakup narzędzi do napraw i konserwacji wykonywanych w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
- zakup kostki libet oraz narzędzi w celu wykonania drogi dojazdowej do budynku „C” na terenie DPS w Płazie.
Środki na wykonanie drogi dojazdowej zostały zebrane przez wolontariuszy oraz członków Towarzystwa podczas akcji charytatywnej „Grosik za serce” przeprowadzonej na terenie wszystkich gmin powiatu chrzanowskiego. Wybudowana droga spełnia wymogi standaryzacji i poprawia bezpieczeństwo mieszkańców oraz umożliwia dojazd karetek pogotowia i straży pożarnej.
W maju Towarzystwo zorganizowało plener malarsko-rzeźbiarski, który zakończono „majówką”. Imprezy te miały na celu integrację mieszkańców Domu z artystami, młodzieżą szkolną, mieszkańcami Gminy Chrzanów oraz promocję zespołu pałacowo-parkowego w Płazie.
W czerwcu rozpoczęto realizację projektu pn .”Odtworzenie kuźni dworskiej”, który miał na celu odrestaurowanie budynku kuźni znajdującego się przy zespole pałacowo-parkowym w DPS w Płazie. Przeprowadzone prace remontowe oraz wyposażenie kuźni w narzędzia pracy kowala służą edukacji oraz stanowią ochronę od zniszczenia i zapomnienia dziedzictwa kulturowego regionu.
W październiku zorganizowano spotkanie robocze członków Towarzystwa, którego celem była integracja członków oraz określenie kierunków działania Towarzystwa w przyszłości. Na spotkaniu między innymi podjęto decyzję o zakupie koni dla celów hippoterapii.
W grudniu Towarzystwo dofinansowało zakup sprzętu rehabilitacyjnego - podnośnika, który umożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim mieszkańca Domu – Pana Jana Pelki przez co ułatwia rehabilitację, terapię i opiekę medyczną.